KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie  z siedzibą w  Bierutów ul. Juliusza Słowackiego 2, 56-420 Bierutów . Poniżej znajdują się  wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi udzielania świadczeń medycznych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz  ustawy o służbie medycyny pracy.

  1. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez email: ido@zpzozbierutow.pl
  2. Przedstawicielem Administratora jest  dyrektor  ZPZOZ w Bierutowie email: biuro@zpzozbierutow.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: świadczenia usług medycznych, rozliczania świadczeń usług medycznych, archiwizacji na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach lub przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
  5. Po zakończeniu   przetwarzania  danych   osobowych   w  pierwotnym  celu,  dane  będą brakowane na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 

  1. Podanie danych  jest   niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  2. Dane ze zbioru nie są udostępnione innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu  do Twoich danych,  ich sprostowania oraz do usunięcia w sytuacji , gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa . Możesz  także  skorzystać  z  uprawnienia  do  złożenia  wobec  Administratora  sprzeciwu wobec  przetwarzania  Twoich  danych  oraz  prawa  do  przenoszenia  danych  do  innego administratora  danych.  W  przypadku  wyrażenia  dobrowolnej  zgody,  przysługuje  Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Informujemy  także,  że  przysługuje  Ci  prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  4. Twoje dane   osobowe   nie   będą   przetwarzane   w   sposób   zautomatyzowany,
  5. Administrator nie zamierza  przekazywać danych  poza  teren  Unii  Europejskiej  lub  organizacji  międzynarodowej.

 

Dyrektor ZPZOZ w Bierutowie Piotr Wika