Projekty ze środków UE

Beneficjent: Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie informuje że  realizuje  dwa  projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 6.2 Inwestycje w Infrastrukturę Zdrowotną

  1. Projekt nr 1 : „Wyposażenie ZPZOZ w Bierutowie w sprzęt medyczny” .

Głównym celem projektu jest:  zwiększenie spójności społecznej poprzez poprawę jakości i

dostępności świadczeń zdrowotnych oraz dostosowanie infrastruktury zdrowotnej dla mieszkańców gminy Bierutów, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców z obszarów wiejskich oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem szczególnym  jest poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ZP ZOZ w Bierutowie poprzez zakup nowoczesnego aparatu USG, EKG , KTG , Kolposkopu, aparatu do elektro i kriokoagulacji  oraz  autoklawu.

 Planowane efekty  realizacji projektu to :

– poprawa infrastruktury medycznej ZPZOZ w Bierutowie

– Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i

dzieckiem oraz osobami starszymi.

– Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się̨

sytuacji demograficznej i epidemiologicznej , rozwoju technologicznego i innowacji w
ochronie zdrowia, co ma bezpośredni wpływ na poprawę dostępu do usług medycznych
osobom starszym i z niepełnosprawnością.

– Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez inwestycję w sprzęt medyczny.

– Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Bierutów, zwłaszcza na
obszarach wiejskich,po przez zapewnienie mieszkańcom Gminy Bierutów wysokiej jakości
życia, dopasowanie usług społecznych do potrzeb mieszkańców, integracja społeczna.

Wartość  Projektu wynosi : 217 041,00 zł

Wkład  Funduszy Europejskich  wynosi  :184 484,85 zł

Planowany  termin realizacji  projektu to : listopad 2017 r.

  1. Projekt nr 2 : Przebudowa pomieszczeń usługowych byłej apteki i punktu poboru analiz wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal wiejskiego ośrodka zdrowia zlokalizowanego we Wsi Wabienice oraz przebudowa pomieszczeń wiejskiego ośrodka zdrowia we wsi Zbytowa – dla ZPZOZ w Bierutowie.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości dotarcia do pacjentów poprzez dostosowanie budynków ZPZOZ w Bierutowie we wsi Wabienice 87 i Zbytowa 3a do potrzeb osób starszych i

niepełnosprawnych  poprzez prace remontowo-budowlane w budynkach.

Przystosowanie budynków do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych poprzez montaż

podnośnika dla osób niepełnosprawnych i starszych przy schodach wejściowych, oraz adaptacja

drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z ciągami komunikacyjnymi i sanitariatami.

Obniżenie niskoemisyjności budynku poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, poprawa

atrakcyjności budynku poprzez remont tyków zewnętrznych budynku.

Planowane efekty  realizacji projektu to :

– poprawa infrastruktury medycznej ZPZOZ w Bierutowie

– Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i

dzieckiem oraz osobami starszymi.

– Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej w kontekście zmieniającej się̨

sytuacji demograficznej i epidemiologicznej , rozwoju technologicznego i innowacji w
ochronie zdrowia, co ma bezpośredni wpływ na poprawę dostępu do usług medycznych
osobom starszym i z niepełnosprawnością.

– Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez inwestycję w sprzęt medyczny.

– Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Bierutów, zwłaszcza na
obszarach wiejskich,po przez zapewnienie mieszkańcom Gminy Bierutów wysokiej jakości
życia, dopasowanie usług społecznych do potrzeb mieszkańców, integracja społeczna.

Wartość  Projektu wynosi : 866288,53 zł

Wkład  Funduszy Europejskich  wynosi : 571 624,71 zł

Planowany  termin realizacji  projektu to :

– remont WOZ  Wabienice  I połowa  2018 r.

– remont WOZ  Zbytowa  II połowa 2018 r.