Skargi i wnioski

  • Skargi i wnioski w Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie są przyjmowane na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku.
  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, telefaksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  • W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
  • W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego i zwięzły opis treści sprawy.
  • Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez ZPZOZ w Bierutowie lub przez pracowników w nim zatrudnionych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Skargę lub wniosek na działalność poradni/rejestracji lub integralnej części organizacyjnej ZPZOZ w Bierutowie rozpatruje dyrektor ZPZOZ w Bierutowie, do którego były adresowane skargi lub wnioski.
  • Skargi i wnioski na działalność przychodni i wiejskich ośrodków zdrowia przyjmuje dyrektor ZPZOZ w Bierutowie, przy ul. J. Słowackiego 2 w Bierutowie w godzinach od 7.30 do 13.00, w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze (tel. 71 314 60 23).
  • Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, dyrektor ZPZOZ w Bierutowie wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.